top of page

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

 

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože dochádza k ich spracúvaniu v prostredí spoločnosť CE Hockey Academy s.r.o. so sídlom: Borinská 23/A, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 53403070 (ďalej len „prevádzkovateľ“), 6 (ďalej len prevádzkovateľ/športová organizácia). Športová organizácia vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania registráciou ku športu zastrešenému ŠPORTOVEJ  ORGANIZÁCIE na základe zákona 440/2015 Z.z. o športe.

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 9.11.2020.

 

1. Kategórie osobných údajov

 

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, fotografia.

 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah práv a povinností, odplata za realizovanú činnosť, trvanie zmluvného vzťahu, miesto  výkonu športovej činnosti.

 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených činností.

 • Údaje o športovcoch a športových odborníkoch. Napríklad údaje o výške, váhe, fotografia tak ako sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona o športe. Meno, priezvisko, hráčsky post, dátum narodenia a pod.

 • Členská karta. Meno, priezvisko, adresa, úhrada členského poplatku, príslušnosť k športovému klubu.

 • Preukázanie bezúhonnosti. Výpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti pri práci s mládežou. Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

 • Podobizeň, hráčske prejavy, trénerské zručnosti, športové zručnosti. Jedná sa o monitorovanie správania sa a prístupu aktivitám na športovisku (týka sa športovcov, športových odborníkov, účastníkov podujatí). Rozsah monitorovaného priestoru je výlučne ľadová plocha a tréningové priestory. 

 • Register fyzických osôb. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako 

  • profesionálny športovec, 

  • amatérsky športovec, 

  • športový odborník podľa § 6 ods. 1, Zákona o športe,

  • držiteľ športového poukazu. 

O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje: 

 • meno, priezvisko, titul, 

 • dátum narodenia, 

 • identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, 

 • jedinečný identifikátor osoby, 

 • rodné číslo, 

 • štátna príslušnosť, 

 • adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 

 • obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, 

 • adresa na doručovanie, 

 • adresa elektronickej pošty, 

 • číslo bankového účtu na príjem a použitie 

  • dotácie, 

  • sponzorského, 

 • druh športu, 

 • druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, 

 • právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy, 

 • športové výsledky na významných súťažiach, 

 • čestné štátne tituly a ocenenia, 

 • príslušnosť k športovým organizáciám, 

 • dátum poslednej účasti na súťaži, 

 • dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku, 

 • značenie zdrojovej evidencie. 

 

O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98 Zákona o športe. 

 

O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o 

 • overení zdravotnej spôsobilosti, 

 • športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

 

O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o 

 • overení zdravotnej spôsobilosti, 

 • športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

 

O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje: 

 • druh odbornej činnosti v športe, 

 • číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, 

 • dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, 

 • označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, 

 • označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 

 • údaj o overení bezúhonnosti, 

 • údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g), 

 • údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi 

  • dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, 

  • dátum ukončenia podnikania, 

  • obdobie pozastavenia podnikania. 

 

Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje: 

 • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 

 • označenie vysielajúcej organizácie, 

 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, 

 • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,

 • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

 

 

2. Účely a ciele spracúvania údajov

 

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely: 

 • Evidencia. Športová zdrojová evidencia, informačný systém, kotrého právnym základom Zákon o športe a oprávnený záujem prevádzkovateľa. Jednotným nástrojom pre vedenie a preukázanie príslušnosti. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis.

 • Organizácia podujatí, športových kempov a sústredení. Musíme viesť evidenciu s cieľom organizácie príslušného podujatia na ktoré sa prihlasujete.  Právnym základom spracúvania je osobitný predpis, plnenie zmluvy, v ktorej vystupujte ako jedna zo zmluvných strán a ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Výnimku pri spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa zdravia tvorí  spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa, alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je to povolené právom Únie alebo právom členského štátu alebo kolektívnou zmluvou podľa práva členského štátu poskytujúcimi primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby a súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonných zástupcov.

 • Práca odborných komisií a orgánov pre riešenie sporov. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich športovcoch a odborníkoch ktorých previnenia sú prejedávané. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia smerovaní športu. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis.

 • Poskytovanie logistických služieb. Doprava, ubytovanie, špeciálne požiadavky. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis, zmluva a oprávnený záujem.

 • Nákup tovaru a služieb súvisiacich pre športovca alebo športového odborníka. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis, zmluva a oprávnený záujem.

 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis.   

 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis.

 • Zdieľanie dát s partnerským Zväzom. Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytneme alebo môžu byť poskytnuté na účel akreditácie na športovom spoločenskom podujatí. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis a oprávnený záujem.

 • Plnenie historického výskumu, športovej štatistiky, boja za čistotu v športe a archivácie. V rámci napĺňania predmetného účelu budú Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných osobných údajov a športových výsledkov ako dosiahnutie bodov v jednotlivých sezónach a zápasoch sezón agregované a zverejnené na webovom sídle ŠPORTOVEJ  ORGANIZÁCIE. Pri evidencii bývalých hráčov sa jedná okrem vyššie uvedeného o overenie ich histórie najmä pre účely organizácie amatérskych líg, turnajom a podujatí. Právnym základom plnenie je privilegovaných účelov aj oprávnený záujem prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je osobitný predpis.

 • Spracúvanie jednotlivých údajov ich právny základ a zdôvodnenie v prípade športovca do 15 rokov Spracúvanie jednotlivých údajov ich právny základ a zdôvodnenie v prípade športovca od 15 rokov, ktorý vykonáva šport v športovej organizácii prevádzkovateľa, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii:

Spracúvanie jednotlivých údajov ich právny základ a zdôvodnenie v prípade športovca od 15 rokov, ktorý vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii:

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;

 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. 

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho vzťahu s našou športovou organizáciou. 

 

Pokiaľ je to možné a údaje už nebudú potrebné na niektorý z účelom spracúvania, údaje vymažeme ešte počas vášho vzťahu s nami. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 4 rokov po skončení vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie alebo uchovávanie nebude potrebné pre naplnenie iných napríklad privilegovaných účelov spracúvania (historický výskum). 

 

V prípade finančných prevodov a platieb budeme údaje viažuce sa k daňovému plneniu uchovávať po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

Vyhotovovanie záznamu a zverejňovanie fotografií. Zverejňovanie bude realizované na webovom sídle našej športovej organizácie a sociálnych sieťach po dobu 4 rokov.

 

 

6. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

 

Právo na prístup 

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

 

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Športová organizácia ako prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

 

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 

 

7. Kontaktné údaje

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam pošlite prosím e-mail na info@ceha.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk .

bottom of page